Dokumenty obowiązujące
w Szkole Podstawowej
im. Marii Konopnickiej
w Grabownicy Starzeńskiej.

Statut Szkoły
Program wychowawczo – profilaktyczny
Program wychowawczo-profilaktyczny
Harmonogram działań
Dostosowanie wymagań edukacyjnych
Ogólne warunki ubezpieczenia
Regulaminy i procedury
Karty zapisu