Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  www.spgrabownica.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • załączniki w postaci skanów dokumentów np. w formacie .pdf, .jpg nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych
 • brak opisu niektórych zdjęć lub ilustracji

Ustawienia na stronie:

Strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podświetlane linki,
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
 • kontrast,
 • tekst odczytywalny maszynowo przez syntezator mowy np. z wykorzystaniem bezpłatnego oprogramowania NVDA.

Strona internetowa pozwala na używanie poniższych skrótów klawiszowych w celu ułatwienia poruszania się:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu,
 • SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu,
 • Poruszanie się po stronie strzałkami góra i dół.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Dariusz Barański, adres poczty elektronicznej szkola@spgrabownica.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: +48 13 43 950 12 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej  formie,
– zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
– wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej  formie.

Żądanie musi zawierać:
– dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
– wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
– wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Grabownicy Starzeńskiej

36-207 Grabownica Starzeńska 584

e-mail: szkola@spgrabownica.pl

tel.: 13 43 950 12

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich .

W celu udostępnienia informacji dla osób z wadą wzroku strona internetowa Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej przygotowana jest z możliwością przełączenia na odbiór w szacie kolorystycznej o podwyższonym kontraście, z możliwością zmiany rozmiaru czcionki, sterowaniem  z  klawiatury.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz.1824) osoba niesłysząca ma możliwość skorzystania z następujących form pomocy podczas załatwienia spraw w naszym urzędzie:

 1. Może skorzystać z pomocy osoby przybranej czyli osoby dowolnie wybranej przez siebie w celu załatwienie swojej sprawy . Warunek – osoba ta musi  mieć  co najmniej 16 lat.
 2. Może skontaktować się ze Szkołą poprzez:
 • wysłanie e-maila pod adres: szkola@spgrabownica.pl
 • poprzez pocztę tradycyjną na adres Szkoła Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej, 36-207 Grabownica Starzeńska 584 poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.spgrabownica.pl
 • poprzez elektroniczną platformę administracji publicznej www.epuap.gov.pl
 1. Może przyjść osobiście do  szkoły i  skorzystać z pomocy pracownika  przeszkolonego  w zakresie podstawowej znajomości języka migowego.

Wizytę należy wcześniej zgłosić do sekretariatu szkoły w celu umówienia spotkania z pracownikiem posługującym się językiem migowym.

 1. W sytuacjach gdy powyższe formy kontaktu  są niewystarczające,  można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (wybranego z rejestru wojewody)  poprzez jedną z form kontaktu :
 • polski język migowy (PJM),
 • system językowo – migowy (SJM),
 • sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

Wizytę należy zgłosić na wniosku co najmniej 3 dni robocze przed przewidzianym terminem kontaktu i jednocześnie wskazać wybraną metodę komunikowania się (PJM, SJM lub SKOGN).   Wzór wniosku do pobrania poniżej:

Po otrzymaniu przez nas informacji,  pracownik skontaktuje się w celu ustalenia godziny spotkania.

Wypełniony wniosek przesłać pocztą na adres:

Szkoła Podstawowa

im. Marii Konopnickiej

w Grabownicy Starzeńskiej

36-207 Grabownica Starzeńska 584

e-mail: szkola@spgrabownica.pl

tel.: 13 43 950 12

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinie 15.00  będzie załatwiane i potwierdzane  w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania e-maila. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby niesłyszącej, będącej osobą niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020r. poz. 426 z późn.zm.), która zgłosi chęć skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku szkoły są cztery wejścia. Wejście boczne i tylne posiada możliwość wjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 2. Osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji przy wejściu są pracownicy obsługi.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
 4. W budynku znajduje się toaleta dla osób poruszających się na wózkach.
 5. Budynek posiada szerokie korytarze, które ułatwiają przemieszczanie się na wózku pomiędzy pomieszczeniami (parter).
 6. Dopuszcza się możliwość wejścia z psem asystującym.
 7. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 8. W budynku szkoły nie ma pętli indukcyjnych.
 9. W budynku szkoły nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Czcionka:
Kontrast: