ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W CZASIE NAUCZANIA ZDALNEGO KLAS I – VIII

Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej

 w czasie nauczania zdanego klas I – VIII

W związku z przedłużeniem nauczania zdalnego do 29 listopada 2020 roku oraz objęciem nim od 9 listopada 2020 roku klas I-III zajęcia będą prowadzone zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY.

Organizacja pracy szkoły:

 • Oddziały przedszkolne uczą się stacjonarnie zgodnie ze swoim planem zajęć.
 • Stołówka wydaje posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 • Świetlica szkolna pracuje w godzinach od 7:30 do 15:30.
 • Biblioteka pracuje w godzinach od 8:00 do 14:00.
 • Lekcje online w klasach IV-VIII odbywają się zgodnie z planem zajęć, który jest umieszczony w dzienniku elektronicznym.
 • Czas prowadzenia lekcji online klas I-III ustala nauczyciel w porozumieniu z rodzicami.
 • Dla uczniów klasy VIII mogą być prowadzone konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych (indywidualne lub w grupie do 5 osób) po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z nauczycielem przedmiotu.
 • Zajęcia rewalidacyjne, zajęcia specjalistyczne oraz nauczanie indywidualne mogą odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z rodzicem) lub zdalnie.
 • Na czas nauczania zdalnego, w przypadku problemów sprzętowych, rodzic może wypożyczyć laptopa ze szkoły. W pierwszej kolejności możliwość taką mają rodziny wielodzietne.
 • Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami czy dyrekcją szkoły za pomocą panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie 134395012.

Zapisy regulaminu nauczania zdalnego dotyczące m.in. sposobu prowadzenia zajęć oraz monitorowania obecności uczniów.

 1. Lekcje będą prowadzone za pomocą dziennika elektronicznego oraz platform edukacyjnych: Teams, Zoom lub innych. O wyborze platformy decyduje nauczyciel, jednak w większości przypadków będzie to platforma Teams, na której uczniowie mają pozakładane konta. Lekcje online będą prowadzone z przedmiotów wiodących zgodnie z planem lekcji.
 2. Lekcja online trwa od 30 min do 60 min. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut.
 3. Obecność na lekcji online jest obowiązkowa i będzie sprawdzana przez nauczyciela. W przypadku nieobecności ucznia w czasie zajęć – rodzić może usprawiedliwić nieobecność dziecka, wysyłając do wychowawcy wiadomość poprzez dziennik elektroniczny.
 4. W przypadku lekcji wysyłanych do uczniów za pomocą dziennika elektronicznego uczniom we frekwencji wpisuje się „nz” (nauczanie zdalne). Uczniowie są zobowiązani do odczytania wiadomości i wykonania zadań zleconych przez nauczyciela.
 5. Wiedza uczniów może być weryfikowana przez nauczycieli w czasie lekcji online w formie odpytywania, sprawdzianów czy oceny zadań domowych przesyłanych za pomocą dziennika elektronicznego lub w sposób ustalony z nauczycielem.

Dyrektor szkoły Mariusz Hałasik

Czcionka:
Kontrast: