Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Grabownicy Starzeńskiej od dnia 18.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r.

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 13.01.2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 18.01.2021 r. do dnia 31.01.2021 r. klasy IV-VIII kontynuują nauczanie zdalne, a zajęcia prowadzone są zgodnie z „Regulaminem organizacji nauczania zdalnego”, który znajduje się na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY.

Odziały przedszkolne i klasy I – III powracają do szkoły i uczą się stacjonarnie.

Aktualny plan lekcji dla poszczególnych klas umieszczony jest w dzienniku elektronicznym.

Organizacja pracy szkoły:

 • Oddziały przedszkolne i klasy I – III uczą się stacjonarnie. Dla klas I – III został zmieniony plan zajęć i znajduje się w dzienniku elektronicznym.
 • Wejście do szkoły i przydział szatni dla klas 0 – III jak przed nauczaniem zdalnym.

Klasa 0a i 0b – wejście boczne przy świetlicy – szatnia przy świetlicy

Klasa 1a i 1b – wejście boczne przy sali gimnastycznej – szatnia duża na wprost wejścia

Klasa 2a – wejście boczne przy sali gimnastycznej – szatnia mała przy sali gimnastycznej

Klasa 2b – wejście boczne przy świetlicy – szatnia przy schodach

Klasa 3a i 3b – wejście główne – szatnia przy sekretariacie

 • Przydział sal lekcyjnych:

Klasa 0a – sala nr 6

Klasa 0b – sala nr 7

Klasa 1a – sala nr 9

Klasa 1b – sala nr 8

Klasa 2a – sala nr 14

Klasa 2b – sala nr 12

Klasa 3a – sala nr 1

Klasa 3b – sala nr 2

 • Biblioteka pracuje w godzinach od 8:00 do 14:00.
 • Stołówka wydaje posiłki dla uczniów klas 0 – III.
 • Zajęcia rewalidacyjne mogą odbywać się stacjonarnie na terenie szkoły (po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z rodzicem) lub zdalnie.
 • Rodzice mogą kontaktować się z nauczycielami, wychowawcami czy dyrekcją szkoły za pomocą panelu wiadomości w dzienniku elektronicznym lub telefonicznie 134395012.

Najważniejsze zapisy regulaminu nauczania zdalnego dotyczące m.in. sposobu prowadzenia zajęć oraz monitorowania obecności uczniów.

 1. Lekcje będą prowadzone za pomocą dziennika elektronicznego oraz platform edukacyjnych: Microsoft Teams, ClickMeeting, Zoom lub innych. O wyborze platformy decyduje nauczyciel, jednak w większości przypadków będzie to platforma Microsoft Teams, na której uczniowie mają pozakładane konta. Lekcje online będą prowadzone z przedmiotów wiodących zgodnie z planem lekcji.
 2. Lekcja online trwa od 30 min do 60 min. Pozostaje jednak zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut.
 3. Obecność na lekcji online jest obowiązkowa i będzie sprawdzana przez nauczyciela. W przypadku nieobecności ucznia w czasie zajęć – rodzić może usprawiedliwić nieobecność dziecka, wysyłając do wychowawcy wiadomość poprzez dziennik elektroniczny.
 4. Podczas lekcji online nauczyciel może wymagać włączenia kamerki internetowej i mikrofonu, co jest potwierdzeniem aktywnego udziału ucznia w lekcji. W wypadku braku reakcji ze strony ucznia i nieodpowiadania na polecenia nauczyciela, uczeń może być usunięty z zajęć z równoznacznym wpisem nieobecności na lekcji. 
 5. W przypadku lekcji wysyłanych do uczniów za pomocą dziennika elektronicznego uczniom we frekwencji wpisuje się „nz” (nauczanie zdalne). Uczniowie są zobowiązani do odczytania wiadomości i wykonania zadań zleconych przez nauczyciela.
 6. Wiedza uczniów może być weryfikowana przez nauczycieli w czasie lekcji online w formie odpytywania, sprawdzianów czy oceny zadań domowych przesyłanych za pomocą dziennika elektronicznego lub w sposób ustalony z nauczycielem.

Z-ca dyrektora szkoły Małgorzata Zimoń

Czcionka:
Kontrast: